Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Anagram Comics könyvkiadót működtető Veluria Bt. (székhely: 1025 Budapest, Csalán u. 7.; cégjegyzékszám: 01 06 612962; adószám: 28688840-3-41) a jelen Webhely kapcsolati sablonján keresztül megadott személyes látogatói adatokat (név, e-mail cím) bizalmasan kezeli, és azt kizárólag e-mailben történő kapcsolattartás során használja, illetve e-mailben történő árurendelés esetén a rendelés teljesítésének céljából kezeli és tárolja (név, számlázási és szállítási cím, telefonszám). Harmadik fél számára csak nevezett rendelésteljesítés céljából továbbítja (csomagküldő szolgálat, Magyar Posta levél-, illetve csomagcímzés). Felek a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseit tartják irányadónak.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz (Szukits és Képregénymarket internetes könyváruházak). Amennyiben a felhasználó él a nevezett hivatkozások nyújtotta lehetőségekkel, a Webhelyet elhagyva minden további tevékenységgel kapcsolatban a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Adatkezelési tájékoztató

E-mailben történő rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Veluria Bt. (székhely: 1025 Budapest, Csalán u. 7.; cégjegyzékszám: 01 06 612962; adószám: 28688840-3-41) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, amelyeket a http://www.anagramcomics.hu honlap kapcsolatfelvételi sablonja alapján történő kapcsolatfelvételt követően, árurendelés céljából e-mailen keresztül ad meg:

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Veluria Bt. (székhely: 1025 Budapest, Csalán u. 7.) jogosult.

A Társaságnál az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság az e-mailben történő rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a rendelés teljesítésének előfeltétele, mivel a Társaság a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Társaság a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait a Társasággal kapcsolatban lévők:

 • a Társaság honlapjának és e-mail postafiókjának szerverszolgáltatója, a Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22; cégjegyzékszám: 01-09-968314; adószám: 23495919-2-41); és
 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltatók, a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44), illetve a Foxpost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9; cégjegyzékszám: 10–10-020309; adószám: 25034644-2-10) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A rendelés során megadott személyes adatokat a Társaság további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Társaság az e-mailben leadott árurendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követően az Ön által kért törlésig kezeli.

A Társaság a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • E-mailben leadott rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Társaság kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Társaság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Társaságtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Társaság az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Társaság a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Társaságot, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Társaság a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelése a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, és ez ellenkezik az Ön akaratával. A Társaság nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Azonban a Társaság tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Társaságnál nem élhet.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@diabolik.hu
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:           1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                           1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                     +36 (1) 391-1400
Fax:                           +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                 ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Scroll to Top